Tietoturvaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Laskentapilvi Ky
2698806-1
Suur-Savonkatu 16
50100 Mikkeli
GSM:  +358 440 210196
 

2. YHTEYSHENKILÖ

Yrittäjä
Päivi Pajulahti
työ: +358 440 210 196

3. REKISTERIN NIMI

Asiakas- ja henkilörekisteri jokaisella asiakasyrityksellä omansa.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELUN PERUSTE JA TARKOITUS

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakas sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, liiketoiminnan suunnittelussa, tuotekehityksessä ja tiedottamisessa.

5. LEMONSOFT EU TIETOSUOJA-ASETUSTEN HUOMIOIMINEN

Laskentapilvi Ky:n kaikkien asiakasyritysten taloudenhallinnan toiminnot tehdään pilvipalveluna
Lemonsoft Oy moniyritystietokannan moduuleita hyödyntäen.

Ohessa Lemonsoft Oy tiedote tietosuoja-asetuksista.

Lemonsoft Oy siirtyy käyttämään uusia IT2018-sopimusehtoja, joissa huomioidaan myös EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) vaatimukset. Sopimusehtoihin on lisätty Lemonsoftin yleiset tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimusehdot, jotka yhdessä IT2018 EHK –erityisehtojen kanssa toimivat tietosuoja-asetuksen vaatimana sopimuksena henkilötietojen käsittelystä. Uudet sopimusehtomme ovat nähtävillä osoitteessa https://www.lemonsoft.fi/sopimusehdot/.
Samalla myös Lemonsoft Oy:n tietosuojaseloste muuttuu selkeämmäksi ja sisältö on ryhmitelty paremmin käyttötarpeiden mukaan. Tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://www.lemonsoft.fi/tietosuojaseloste/.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista viranomaisia varten.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto

Aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun sitä ei enää tarvita. Esimerkiksi kun se on saatettu sähköiseen muotoon.

Sähköinen aineisto

Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa ja asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen.
Rekisteritiedot on suojattu yrityksen ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla.
Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan.
Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

10. TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle.
Rekisteröidyillä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus.